Slide

Tájékoztató szociális célú tűzifa támogatásról

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás
elosztásáról szóló 12/2022. (X.20.) rendelete alapján az önkormányzat szociális tűzifa támogatást nyújt.

A kérelem beadására 2022. október 21. napjától november 14. napjáig van lehetőség.

A kérelemhez szükséges nyomtatványok a polgármesteri hivatalban átvehetők vagy a www.rede.hu-ról letölthetők.

Támogatásra jogosultak:

 • a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtotta,
 • b) akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250,-Ft), egyszemélyes háztartás esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142.500,-Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
 • c) nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik,
 • d) a támogatásra előnyt élvez az a kérelmező, aki
  o da) aktív korúak ellátására,
  o db) időskorúak járadékára,
  o dc) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából folyósított települési támogatásra) jogosult,
  o dd) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) A mennyiség megállapításának mérlegelésénél a képviselő-testület az alábbi szempontok figyelembevételével dönt:

 • a) komfortfokozat,
 • b) lakásnagyság,
 • c) alternatív fűtési lehetőségek.

(4) A szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.

(5) A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek Réde Község Önkormányzatát terhelik.

Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a felosztható tűzifa mennyisége, a képviselőtestület a rászorultság figyelembevételével az egy főre jutó jövedelem alapján dönt.
A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.
A juttatás iránti kérelmekben Réde Község képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület döntéséről a rászorult nevének, személyi adatainak, lakcímének, részére nyújtott természetbeni támogatás mértékének feltüntetésével határozatot hoz.
Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő 12 hónap során ugyanezen jogcímen nem kaphat juttatást.


Réde, 2022. 10. 20.

Baloghné dr. Pölöskei Hedvig
jegyző sk.

Keresés

Réde község hivatalos honlapja
www.rede.hu
Slide 1
Slide 1
Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!

Keresés